ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ

 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής.

1.1 Η παρούσα πολιτική περιγράφει τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ορίζει επίσης τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες κλειστού κυκλώματός. Σταθμίζοντας τα συμφέροντα που διακυβεύονται, η ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.κατέληξε ότι  το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών, στόχος  που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

1.2 Η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις μας παρέχει την δυνατότητα λήψης και μετάδοσης εικόνας προς οθόνες προβολής και μηχανήματα καταγραφής .

1.3 Σκοπός λειτουργίας του συστήματος είναι η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού, των επισκεπτών, των προμηθευτών, των γραφειακών χώρων, των υποδομών, των αγαθών, οχημάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

 1. Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας.

2.1 Ως Υπεύθυνος επεξεργασίας η ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΓΚΠΔ 2016/679, το Ν.4624/2019 και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2.2 Ειδικότερα τηρεί την υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης των υποκειμένων (ανάρτηση ειδικής ενημερωτικής πινακίδας σε ελληνικά με μνεία του Νόμου, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, δημοσιοποίηση της παρούσας πολιτικής στην εταιρική ιστοσελίδα, ενημέρωση εργαζομένων κλπ) και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

 1. Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης.

3.1 Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης έχει εγκατασταθεί, κατά την αρχή της αναλογικότητας, για λόγους ασφαλείας εγκαταστάσεων, εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, προστασίας προσώπων και αγαθών από αξιόποινες πράξεις.

3.2 Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η εταιρεία μας έχει μεριμνήσει ώστε το σύστημα βιντεοεπιτήρησης να μην προβαίνει στη λήψη και ειδική επεξεργασία εικόνων (π.χ. μεγέθυνση, ειδική στόχευση, ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) που αποκαλύπτουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων . Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι κατά βάση σταθερές και δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω διαδικτύου.

 1. Βιντεοεπιτηρούμενοι χώροι

4.1 Οι χώροι που βιντεοεπιτηρούνται περιλαμβάνουν κάμερες παρακολούθησης με ή χωρίς καταγραφή της κίνησης στις εισόδους, εξόδους και στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. Τοποθετήθηκαν από ειδικό εγκαταστάτη σε κατάλληλα σημεία ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται στους απολύτως αναγκαίους χώρους σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

4.2 Η παρακολούθηση εντός των εγκαταστάσεων περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό χωρίς να λαμβάνεται εικόνα από προθαλάμους τουαλετών. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες της εταιρείας σε δημόσιους χώρους και έτσι δεν λαμβάνεται εικόνα από δρόμο ή πεζοδρόμιο ή γειτονικά κτίρια (παρά μόνο στις κεντρικές εισόδους της εταιρείας , όπου καταγράφεται η είσοδος και έξοδος και οι χώροι στάθμευσης στον ιδιωτικό χώρο της εταιρείας.

4.3 Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση και αξιολόγηση των εργαζομένων εντός των γραφείων και χωρών εργασίας τους. Επιπλέον των χώρων εισόδου και εξόδου, εικόνα λαμβάνεται μόνο από συγκεκριμένους χώρους, όπως  χώροι παραγωγής προϊόντων και φύλαξης εμπορευμάτων, χώροι στάθμευσης οχημάτων, computer rooms, λογιστήρια, χώροι όπου γίνεται καταμέτρηση χρημάτων και χώροι φύλαξης  κρίσιμων αρχείων της εταιρίας.

4.4 Η λειτουργία των καμερών αυτών σε εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες εξασφαλίζει αυξημένη προστασία των εγκαταστάσεων και των υποδομών μας (π.χ  ως εργαλείο ιχνηλάτησης για την σωστή διερεύνηση ενός περιστατικού, ή ατυχήματος, πρόληψη και απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων, έγκαιρη διαπίστωση κακόβουλων ενεργειών, περιορισμός πλημμύρας ή πυρκαγιάς προτού αυτή εξαπλωθεί) ιδίως κατά την διάρκεια της νύκτας και των αργιών, οπότε και οι κίνδυνοι αυτοί είναι αυξημένοι.

 1. Δεδομένα βιντεοεπιτήρησης

5.1 Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποτελείται, κατά περίπτωση από ειδικά καταγραφικά μηχανήματα και σταθερές κάμερες. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφει την κίνηση στο βιντεοεπιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στο γραφείο ασφαλείας της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε

5.2 Παράλληλα έχουμε εγκαταστήσει σύστημα συναγερμού στις εισόδους-εξόδους των εγκαταστάσεων μας.

Σύμφωνα με τον Ν.4624/2019 τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

 1. Διάρκεια αποθήκευσης.

6.1 Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού σε ασφαλές μέρος περιορίζεται σε μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Ειδικότερα τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο έως 45 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά αξιόποινη πράξη και ασκηθούν διώξεις, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες. Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό εξουσιοδοτημένων και ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών.

 1. Προστασία δεδομένων βιντεοεπιτήρησης.

7.1 Τα μηχανήματα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, εγκατεστημένα σε ειδικούς χώρους ελεγχόμενης και διαβαθμισμένης πρόσβασης, είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων.

7.2 Η εταιρεία ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντα τους πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε εξωτερικούς συνεργάτες / εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας για φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών (παρακολούθηση του εσωτερικού κυκλώματος, τον έλεγχο επισκεπτών, τον εσωτερικό έλεγχο των γραφείων και των εγκαταστάσεων, τους βασικούς χειρισμούς ελέγχου πρόσβασης, πυρασφάλειας και κατάσβεσης).

 1. Εξωτερικοί εκτελούντες επεξεργασία

8.1 Η τεχνική υποστήριξη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης, γίνεται δικτυακά ενώ περιλαμβάνει τακτικές επισκέψεις του κάθε υπαναδόχου, εγκαταστάτη, συντηρητή στις εγκαταστάσεις μας και έλεγχο εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων συστήματος. Περιλαμβάνει ακόμα τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού ελέγχου και καταγραφής. Οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες / εκτελούντες επεξεργασία δεσμεύονται από γραπτή σύμβαση μαζί μας που διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας.

8.2 Οι χειριστές του συστήματος είναι ενήμεροι για το σκοπό της επεξεργασίας και για τις επιτρεπτές χρήσεις του συστήματος. Πέραν του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που έχουν πρόσβαση δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λόγω του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο κατόπιν της συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τη δίωξη εγκλημάτων κατά της ζωής και της περιουσίας μας. Επίσης επιτρέπεται η διαβίβαση, υπό τους όρους του νόμου, στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης. Κάθε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφεται και ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας.

 1. Υποκείμενα δικαιωμάτων

9.1 Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 1. i. Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 2. ii. Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

iii. Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

 1. iv. Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

9.2 Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση info@rotosal.gr  ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/ , τηλ. 2106475600. Η εταιρεία προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα ώστε να αντανακλά τις πολιτικές και τις πρακτικές της.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 27/01/2021.