ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗ Α.Β.Ε.Ε. ROTOSAL
6ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς - Λαμίας, Λιβαδειά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ

 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής.

1.1 Η παρούσα πολιτική περιγράφει τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ορίζει επίσης τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες κλειστού κυκλώματός. Σταθμίζοντας τα συμφέροντα που διακυβεύονται, η ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.κατέληξε ότι  το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών, στόχος  που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

1.2 Η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις μας παρέχει την δυνατότητα λήψης και μετάδοσης εικόνας προς οθόνες προβολής και μηχανήματα καταγραφής .

1.3 Σκοπός λειτουργίας του συστήματος είναι η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού, των επισκεπτών, των προμηθευτών, των γραφειακών χώρων, των υποδομών, των αγαθών, οχημάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

 1. Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας.

2.1 Ως Υπεύθυνος επεξεργασίας η ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΓΚΠΔ 2016/679, το Ν.4624/2019 και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2.2 Ειδικότερα τηρεί την υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης των υποκειμένων (ανάρτηση ειδικής ενημερωτικής πινακίδας σε ελληνικά με μνεία του Νόμου, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, δημοσιοποίηση της παρούσας πολιτικής στην εταιρική ιστοσελίδα, ενημέρωση εργαζομένων κλπ) και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.

 1. Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης.

3.1 Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης έχει εγκατασταθεί, κατά την αρχή της αναλογικότητας, για λόγους ασφαλείας εγκαταστάσεων, εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, προστασίας προσώπων και αγαθών από αξιόποινες πράξεις.

3.2 Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η εταιρεία μας έχει μεριμνήσει ώστε το σύστημα βιντεοεπιτήρησης να μην προβαίνει στη λήψη και ειδική επεξεργασία εικόνων (π.χ. μεγέθυνση, ειδική στόχευση, ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) που αποκαλύπτουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων . Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι κατά βάση σταθερές και δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω διαδικτύου.

 1. Βιντεοεπιτηρούμενοι χώροι

4.1 Οι χώροι που βιντεοεπιτηρούνται περιλαμβάνουν κάμερες παρακολούθησης με ή χωρίς καταγραφή της κίνησης στις εισόδους, εξόδους και στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. Τοποθετήθηκαν από ειδικό εγκαταστάτη σε κατάλληλα σημεία ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται στους απολύτως αναγκαίους χώρους σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

4.2 Η παρακολούθηση εντός των εγκαταστάσεων περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό χωρίς να λαμβάνεται εικόνα από προθαλάμους τουαλετών. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες της εταιρείας σε δημόσιους χώρους και έτσι δεν λαμβάνεται εικόνα από δρόμο ή πεζοδρόμιο ή γειτονικά κτίρια (παρά μόνο στις κεντρικές εισόδους της εταιρείας , όπου καταγράφεται η είσοδος και έξοδος και οι χώροι στάθμευσης στον ιδιωτικό χώρο της εταιρείας.

4.3 Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση και αξιολόγηση των εργαζομένων εντός των γραφείων και χωρών εργασίας τους. Επιπλέον των χώρων εισόδου και εξόδου, εικόνα λαμβάνεται μόνο από συγκεκριμένους χώρους, όπως  χώροι παραγωγής προϊόντων και φύλαξης εμπορευμάτων, χώροι στάθμευσης οχημάτων, computer rooms, λογιστήρια, χώροι όπου γίνεται καταμέτρηση χρημάτων και χώροι φύλαξης  κρίσιμων αρχείων της εταιρίας.

4.4 Η λειτουργία των καμερών αυτών σε εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες εξασφαλίζει αυξημένη προστασία των εγκαταστάσεων και των υποδομών μας (π.χ  ως εργαλείο ιχνηλάτησης για την σωστή διερεύνηση ενός περιστατικού, ή ατυχήματος, πρόληψη και απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων, έγκαιρη διαπίστωση κακόβουλων ενεργειών, περιορισμός πλημμύρας ή πυρκαγιάς προτού αυτή εξαπλωθεί) ιδίως κατά την διάρκεια της νύκτας και των αργιών, οπότε και οι κίνδυνοι αυτοί είναι αυξημένοι.

 1. Δεδομένα βιντεοεπιτήρησης

5.1 Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποτελείται, κατά περίπτωση από ειδικά καταγραφικά μηχανήματα και σταθερές κάμερες. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφει την κίνηση στο βιντεοεπιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στο γραφείο ασφαλείας της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε

5.2 Παράλληλα έχουμε εγκαταστήσει σύστημα συναγερμού στις εισόδους-εξόδους των εγκαταστάσεων μας.

Σύμφωνα με τον Ν.4624/2019 τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

 1. Διάρκεια αποθήκευσης.

6.1 Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού σε ασφαλές μέρος περιορίζεται σε μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Ειδικότερα τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο έως 45 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά αξιόποινη πράξη και ασκηθούν διώξεις, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες. Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό εξουσιοδοτημένων και ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών.

 1. Προστασία δεδομένων βιντεοεπιτήρησης.

7.1 Τα μηχανήματα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, εγκατεστημένα σε ειδικούς χώρους ελεγχόμενης και διαβαθμισμένης πρόσβασης, είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων.

7.2 Η εταιρεία ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντα τους πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε εξωτερικούς συνεργάτες / εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας για φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών (παρακολούθηση του εσωτερικού κυκλώματος, τον έλεγχο επισκεπτών, τον εσωτερικό έλεγχο των γραφείων και των εγκαταστάσεων, τους βασικούς χειρισμούς ελέγχου πρόσβασης, πυρασφάλειας και κατάσβεσης).

 1. Εξωτερικοί εκτελούντες επεξεργασία

8.1 Η τεχνική υποστήριξη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης, γίνεται δικτυακά ενώ περιλαμβάνει τακτικές επισκέψεις του κάθε υπαναδόχου, εγκαταστάτη, συντηρητή στις εγκαταστάσεις μας και έλεγχο εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων συστήματος. Περιλαμβάνει ακόμα τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού ελέγχου και καταγραφής. Οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες / εκτελούντες επεξεργασία δεσμεύονται από γραπτή σύμβαση μαζί μας που διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας.

8.2 Οι χειριστές του συστήματος είναι ενήμεροι για το σκοπό της επεξεργασίας και για τις επιτρεπτές χρήσεις του συστήματος. Πέραν του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που έχουν πρόσβαση δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λόγω του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο κατόπιν της συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τη δίωξη εγκλημάτων κατά της ζωής και της περιουσίας μας. Επίσης επιτρέπεται η διαβίβαση, υπό τους όρους του νόμου, στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης. Κάθε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφεται και ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας.

 1. Υποκείμενα δικαιωμάτων

9.1 Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 1. i. Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 2. ii. Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

iii. Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

 1. iv. Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

9.2 Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση info@rotosal.gr  ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/ , τηλ. 2106475600. Η εταιρεία προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα ώστε να αντανακλά τις πολιτικές και τις πρακτικές της.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 27/01/2021.

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε απολύτως απαραίτητα cookies, cookies ανάλυσης, cookies λειτουργικότητας και διαφημιστικά cookies. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι είτε δικά μας είτε τρίτων μερών. View more
Cookies settings
Συμφωνώ
Δεν συμφωνώ
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Πολιτική απορρήτου – προστασίας δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα rotosal.gr και τη επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την ROTOSAL. Η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR, Ε.Ε. 2016/679). Ο GDPR δημιουργεί νέα δικαιώματα για τα άτομα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που διέπονταν υπό την οδηγία 95/46/EΚ.
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο
 • Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς
 • Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου απαραίτητο, επικαιροποιημένα
 • Προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά επεξεργάζονται, διαγράφονται ή διορθώνονται
 • Προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο ασφαλή
 • Προσωπικά δεδομένα δε θα μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός από όταν είναι απαραίτητο για να προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας
 • Υποκείμενα δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή σε ένσταση στην επεξεργασία όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας
Γενικά Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί οικειοθελώς από τους χρήστες της ιστοσελίδας rotosal.gr, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τη ROTOSAL και να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών και χρηστών. Η ROTOSAL δε διανέμει σε τρίτους τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας rotosal.gr Συγκέντρωση πληροφοριών Η ιστοσελίδα rotosal.gr σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να τον επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους και χωρίς να χρειάζεται να δίνουν προσωπικά δεδομένα εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι. Ζητείται από τους επισκέπτες του ιστοτόπου, να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να στείλουν μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Επεξεργασία των πληροφοριών Η ιστοσελίδα rotosal.gr συλλέγει τους παρακάτω τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:
 • Στοιχεία που ο χρήστης δίνει όταν χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας.
Η rotosal.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνετε κατά τη διάρκεια της χρήσης της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημα σας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την ROTOSAL στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rotosal.gr Πρόσβαση στις πληροφορίες Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να είναι προσβάσιμα από τους διαχειριστές της ROTOSAL. Σε καμία άλλη περίπτωση η ROTOSAL δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί νομικά. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι δύναται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση, και η απόκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας συναίνεση. Cookies Η rotosal.gr χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους. Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο διαδικτυακός τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες που κάνετε εσείς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να μπλοκάρει τα cookies ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά, αλλά μετά, ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού τόπου δεν θα λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Cookies ανάλυσης Τα cookies ανάλυσης μaς δίνουν τη δυνατότητα να μετράμε την επισκεψιμότητα και τις πηγές της στον διαδικτυακό τόπο μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε την απόδοσή του. Επίσης μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες κινούνται μέσα στον διαδικτυακό τόπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου ανώνυμες. Εάν δεν επιτρέψετε στα cookies να είναι ενεργά, δεν θα ξέρετε πότε επισκεφτήκατε τον διαδικτυακό τόπο μας και δεν θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις επιδόσεις του. Cookies λειτουργικότητας Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον διαδικτυακό τόπο να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά. Διαφημιστικά cookies Τα διαφημιστικά cookies ορίζονται στον διαδικτυακό τόπο μας από  τρίτες εταιρείες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας, ώστε εμείς να μπορούμε να σας δείξουμε σχετικές διαφημίσεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα άμεσα, αλλά βασίζονται στη μοναδική αναγνώριση του browser σας και της συσκευής με την οποία συνδέεστε στο διαδίκτυο. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, οι διαφημίσεις που θα βλέπετε θα είναι λιγότερο στοχευμένες. Cookies τρίτων μέρων (third-party cookies) Ορισμένα τρίτα μέρη επίσης τοποθετούν cookies στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη. Τα εν λόγω τρίτα μέρη, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες από τα cookies στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
Ονομασία cookies Πάροχοςcookies Σκοπός Αναλυτικές πληροφορίες
Cookies που τα ονόματά τους ξεκινούν από _ut* και _ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _ga_exp,_gac_*. Google Analytics, Google AdWords, Google DoubleClick, Google Optimize Πρόκειται για web analytics cookies τα οποία παρέχει η Google Inc. Χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου από τους επισκέπτες. Χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία για να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον δικτυακό τόπο μας. Επίσης τα cookies αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν επιθυμητή και προσωποποιημένη διαφημιστική εμπειρία στον κάθε χρήστη. Για να μάθετε πώς χρησιμοποιεί η Google τα cookies και τις επιπλέον πληροφορίες που συλλέγει μέσω του δικτυακού τόπου μας, διαβάστε την πολιτική απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics και DoubleClick/AdWords.Εάν δεν θέλετε η Google να συλλέγει αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοopt-out plugin.Λειτουργεί στους περισσότερους browser.
act, c_user, datr, fr. Facebook Το Facebook συλλέγει πληροφορίες για τον επισκέπτη για να προσφέρει προσωποποιημένη διαφήμιση και στατιστικά στοιχεία για τις ενέργειες του επισκέπτη στον δικτυακό τόπο. Ενημερωθείτε για την Πολιτική cookies του Facebook.
wp*wordpress* Rotosal Αυτά τα cookies δημιουργούνται από τον δικτυακό τόπο της Rotosal. Τα χρησιμοποιούμε για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων κίνησης των επισκεπτών του δικτυακού τόπου μας. Επίσης τα χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τη διαφημιστική εμπειρία των επισκεπτών μας. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν οποιονδήποτε χρήστη.
Πώς να ελέγχετε τα cookies Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες. Τροποποίηση και διαγραφή πληροφοριών Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η rotosal.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με τη rotosal.gr μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rotosal.gr . Ασφάλεια Η rotosal.gr κάνει ότι είναι δυνατό όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας έχοντας υιοθετήσει διαδικασίες για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα ή παρέχουν τηλεφωνικά. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, κακή χρήση ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας στην rotosal.gr είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer) για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν απόσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Οι φυλλομετρητές (browsers) Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα rotosal.gr. Ιστοσελίδες τρίτων Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα rotosal.gr και δεν καλύπτει τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και, συνεπώς, τις πληροφορίες που συλλέγουν τα μέρη που κατέχουν και ελέγχουν τις εν λόγω ιστοσελίδες, ή τη χρήση των cookies τους. Ποτέ δεν πουλήσουμε ή δεν θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα άτομο ή οργανισμό, εκτός αν απαιτείται από το νόμο για τη διερεύνηση παράνομων ή εγκληματικών ενεργειών, την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων ή την υπεράσπιση οποιασδήποτε νομικής αξίωσης ή άλλως. Ανανέωση και αλλαγές Η rotosal.gr ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες με συνέπεια να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, η ROTOSAL δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας από τη μεριά του χρήστη. Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας  παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία, να σας επιτρέψουμε να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες ή να αφαιρέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία κατόπιν αιτήματός σας, εφόσον δεν απαιτείται για αυθεντικούς επιχειρηματικούς ή νομικούς σκοπούς. Μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητης τεχνικής  προσπάθειας ή θα ήταν εξαιρετικά ανέφικτη, δεν θα θέλαμε να θέσουμε σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή των άλλων ή να απαιτήσουμε πρόσβαση που κανονικά δεν είναι απαραίτητη. Όταν παρέχουμε πρόσβαση στα  προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς τροποποίησης, διόρθωσης, αφαίρεσης ή παράδοσης, η εταιρεία μας  το πράττει δωρεάν, εκτός εάν αυτό απαιτεί αδικαιολόγητη προσπάθεια. Για να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με info@rotosal.gr Μετά το αίτημα σας θα λάβετε email επιβεβαίωσης στο email που δηλώσατε προς διαγραφή στοιχείων ώστε να επιβεβαιώσετε την ενέργεια αυτή . Θα αφαιρέσουμε όλες τις πληροφορίες σας το συντομότερο δυνατό ή στον χρόνο που θα αναφέρεται στο email επιβεβαίωσης της εταιρείας μας . Αποδοχή όρων Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα rotosal.gr αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους χρήσης.

Save settings
Cookies settings