ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Βασικές Έννοιες  – Γ.Ο.Σ -Ε.Ο.Σ          

1. Όλες οι συναλλαγές της εταιρίας «ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με τους πελάτες της διέπονται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) και από τους Ειδικού Όρους Συναλλαγών (ΕΟΣ).

2.Ως Πελάτης, νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, που συμβάλλεται με την ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών.

3.Οι ΓΟΣ ισχύουν σε κάθε συναλλαγή της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την προμήθεια, κατασκευή, πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για την εκπλήρωση των σκοπών της.

4.Οι ΕΟΣ κατισχύουν των ΓΟΣ και δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους, μόνο όταν συμφωνούνται εγγράφως με τον πελάτη και μόνο για συγκεκριμένη συναλλαγή. Η κατάρτιση και συνομολόγηση των ΕΟΣ γίνεται εγγράφως είτε με την υπογραφή επιμέρους εγγράφων συμβάσεων, είτε/και με την έγγραφη αποδοχή από τον πελάτη προσφοράς της πωλήτριας είτε/και με την έγγραφη επιβεβαίωση παραγγελίας από την πωλήτρια. Όροι που δεν έχουν εγγράφως συμφωνηθεί με τους ανωτέρω τρόπους, δεν υποχρεώνουν την πωλήτρια, δεν έχουν νομική ισχύ και δεν παράγουν νομικό αποτέλεσμα.

5.Οι παρόντες ΓΟΣ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. . Οι όροι αυτοί ισχύουν σε κάθε σύμβαση πώλησης μεταξύ πωλήτριας και αγοραστή, θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου που εκδίδεται για κάθε πώληση και υπερισχύουν έναντι παντός άλλου (ακόμα και όρων προμηθειών του αγοραστή). Αποκλίσεις ή τροποποιήσεις χωρούν μόνον αν συνομολογηθούν εγγράφως. Τοποθέτηση παραγγελίας από κάθε αγοραστή, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Κάθε από μέρους του πελάτη αποδοχή προσφοράς ή ανάθεση παραγγελίας για προμήθεια αγαθών είτε για παροχή υπηρεσιών (ανεξαρτήτως φύσεως, αντικειμένου, αξίας κοκ) υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των ΓΟΣ και τους αποδέχεται. Σε κάθε παραστατικό της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. γίνεται σαφής αναφορά και παραπομπής στους παρόντες ΓΟΣ ως κάτωθι:

6.« Πωλήσεις, προσφορές, παραγγελίες και πάσης φύσεως συμφωνίες, που εκτελούνται από την ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. υπόκεινται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γ.Ο.Σ) οι οποίοι είναι δημοσιευμένοι και διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της https://rotosal.gr/γενικοι-οροι-συναλλαγων/  . Κατόπιν αιτήσεως  σας, θα σας αποστείλουμε ένα αντίγραφο.  Οι Γ.Ο.Σ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου προσφοράς, παραγγελίας, τιμολογίου κ.ο.κ της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σε κάθε περίπτωση, θα θεωρούνται  ότι έχουν γίνει  δεκτοί από τον αντισυμβαλλόμενο με  μόνη την αποδοχή των αντίστοιχων εγγράφων και παραστατικών, εφόσον γίνεται επ΄αυτών ρητή παραπομπή στους Γ.Ο.Σ και στην διαδικτυακή τους διεύθυνση

1.ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πωλήσεως εμπορευμάτων της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο: «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μόνη η υποβολή παραγγελίας προς την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον «Πελάτη» των παρόντων γενικών όρων. Η ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή αντίθετους στους παρόντες όρους του «Πελάτη».

1.2 Όλα τα εκτυπωμένα έγραφα εκ του μηχανογραφικού συστήματος της Εταιρείας «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» (όπως η επιβεβαίωση παραγγελίας, καρτέλες κινήσεως λογαριασμών, η υπενθύμιση οφειλών) είναι έγκυρες και δεσμευτικές ακόμη και αν δεν φέρουν σφραγίδα και υπογραφή.

1.3 Η οφειλή του «Πελάτη» προς την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» αποδεικνύεται και από απόσπασμα το οποίο θα εξάγει η ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε. από τα εμπορικά της βιβλία και το οποίο θα εμφανίζει την κίνηση της καρτέλας του «Πελάτη» και το συνολικώς οφειλόμενο από αυτόν ποσόν. Ο «Πελάτης» αναγνωρίζει από τώρα την πλήρη αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων και των αντιγράφων από τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας. Τα παραπάνω αποσπάσματα ή αντίγραφα θα εκδίδονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή εκπρόσωπο της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» και ο «Πελάτης» αναγνωρίζει ότι αυτά αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη των απαιτήσεων της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» κατά της οποίας, όμως, θα επιτρέπεται ανταπόδειξη.

1.4 Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Πελάτης» αρνηθεί την αγορά εμπορευμάτων, τα οποία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για λογαριασμό του και κατόπιν ειδικής παραγγελίας, η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» έχει δικαίωμα να παρακρατήσει την προκαταβολή η οποία καταβλήθηκε από τον «Πελάτη» για την συγκεκριμένη ειδική παραγγελία.

2. ΤΙΜΗ

2.1 Ο τιμοκατάλογος των προϊόντων, τα οποία εμπορεύεται η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», υπόκειται σε εκ μέρους της μονομερείς τροποποιήσεις άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως προειδοποιήσεως.

2.2 Για παραγγελίες, για τις οποίες δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων καμία τιμή, ισχύουν οι εκάστοτε τιμές του τιμοκαταλόγου τής «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» κατά την ημέρα παραδόσεως.

3. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1 Οι λογαριασμοί των «Πελατών» της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» πρέπει να εξοφλούνται βάσει συγκεκριμένης συμφωνίας, η οποία συνάπτεται εγγράφως κατά την έναρξη της συνεργασίας.

3.2 Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικώς και μόνον με μετρητά, με κατάθεση ή έμβασμα σε λογαριασμό καθ' υπόδειξη της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» και με τραπεζικές επιταγές. Οι συναλλαγματικές και τα γραμμάτια δεν αποτελούν προσήκοντα τρόπο καταβολής και ως εκ τούτου κατ' αρχήν δεν γίνονται δεκτά.

3.3 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» έχει δικαίωμα διακοπής ή αρνήσεως αποστολής των εμπορευμάτων του πελάτη εφ' όσον δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα από την επομένη της εκάστοτε ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής, παραιτουμένου του «Πελάτη» από κάθε δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.

3.4 Σε περίπτωση καθυστερήσεως της πληρωμής, υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας βάσει του νόμιμου επιτοκίου, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται αρμοδίως (π.χ. βάσει των εκάστοτε Π.Δ.Τ.Ε. ή Π.Υ.Σ.).

3.5 Σε περίπτωση πληρωμής ή καταβολής εκ μέρους του «Πελάτη» νωρίτερα από την εκάστοτε συμφωνηθείσα προθεσμία, η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» θα παρέχει, κατά την απόλυτη προς τούτο κρίση της, ειδική έκπτωση, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας κλίμακας εκπτώσεων της εταιρείας.

3.6 Όλα τα παραστατικά που εκδίδονται από την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» για λογαριασμό του «Πελάτη» (ενδεικτικώς τιμολόγια και δελτία αποστολής), θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και ολογράφως το ονοματεπώνυμο του προσώπου, το οποίο δικαιούται νομίμως να τα υπογράψει, καθώς και την σφραγίδα του νομικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων ή της επιχειρήσεως στο όνομα των οποίων τυχόν έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων από τρίτο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει υποδειχθεί από τον «Πελάτη», είτε δρα εντός της επιχειρήσεως του «Πελάτη» ή σε τόπο παραδόσεως ή παραλαβής των εμπορευμάτων, τον οποίο υπέδειξε ο τελευταίος, η υπογραφή του τρίτου αυτού παραλήπτη, ακόμη και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων (αναγραφή ολογράφως του ονοματεπωνύμου, σφραγίδα), θα θεωρείται, ότι έχει τεθεί από πρόσωπο το οποίο έχει την προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα του «Πελάτη» και ότι το πρόσωπο αυτό δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό του «Πελάτη». Ως εκ τούτου, τα ούτως υπογεγραμμένα παραστατικά θα αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη, ιδίως ως προς την παραλαβή των εμπορευμάτων.

3.7 Για τις πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται εκ μέρους του «Πελάτη» μέσω καταθέσεως ή εμβάσματος, τα πάσης φύσεως έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής επιβαρύνουν τον «Πελάτη».

4. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

4.1 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» διατηρεί την κυριότητα όλων των πωληθέντων και παραδοθέντων εμπορευμάτων, προϊόντων και υλικών μέχρι την εκ μέρους του «Πελάτη» πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών ποσών, εξόδων και δαπανών που τυχόν τον βαρύνουν (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού κλπ.). Ο «Πελάτης» υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, τα οποία απαιτούνται, προκειμένου να διατηρείται αναγνωρίσιμη η ταυτότητα όλων των πωληθέντων και παραδοθέντων εμπορευμάτων, ως προερχομένων από την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε., ώστε να καθίσταται περαιτέρω εφικτή η ανάκτηση αυτών, ή του τιμήματός τους, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο, από την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» σε περίπτωση μη εξοφλήσεως του τιμήματός τους και των τυχόν εξόδων από τον «Πελάτη».

4.2 Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του «Πελάτη» και κυρίως επί καθυστερήσεως της πληρωμής, η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει από αυτόν τα εμπορεύματα, ασκώντας τα δικαιώματά της από την κυριότητα, δίχως προηγουμένως να προβεί σε δήλωση υπαναχωρήσεως από την σύμβαση. Η υπαναχώρηση από την πώληση ενός εκάστου εμπορεύματος θα θεωρείται τελεσθείσα μόνον εφ' όσον, και μόνον για όσα από, τα εμπορεύματα ευρεθούν και ανακτηθούν από την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», ενώ για τα λοιπά μη ανευρεθέντα ή ανακτηθέντα πράγματα, θα εξακολουθεί να διατηρεί άπαντα τα δικαιώματά της από την πώληση. Αντιστρόφως, η καθ' οιονδήποτε τρόπο άσκηση ή επιδίωξη της ικανοποιήσεως εκ μέρους της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» των δικαιωμάτων της από την σύμβαση της πωλήσεως, σε καμιά περίπτωση δεν θα θεωρείται παραίτηση από τα δικαιώματά της, τα οποία απορρέουν από την κυριότητα εφ' ενός εκάστου εμπορεύματος, τα οποία (δικαιώματα) θα εξακολουθεί να δικαιούται να ικανοποιήσει στο μέτρο κατά το οποίο η ικανοποίηση των αξιώσεών της από την πώληση δεν θα είναι πλήρης. Ο αλληλοαποκλεισμός των δικαιωμάτων από την σύμβαση και την κυριότητα θα ισχύει μόνον εφ' όσον και μόνον καθ΄ όσον πραγματωθεί η ικανοποίηση δικαιώματος της μίας ή της άλλης κατηγορίας, χωρίς να αρκεί για τον αλληλοαποκλεισμό αυτόν η απλή άσκηση οιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων αυτών.

5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

5.1 Οι παραγγελίες εμπορευμάτων εκ μέρους του «Πελάτη» υποβάλλονται προς την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» με κάθε έγγραφο και/ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας (fax, telex, e-mail) που αυτή θα εγκρίνει. Οι υποβληθείσες παραγγελίες  εμπορευμάτων τελούν υπό την ρητή προϋπόθεση της αποδοχής τους από την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.». Η διενέργεια και υποβολή παραγγελίας με τους αναφερόμενους στον παρόντα όρο συνιστά ανεπιφύλακτη εκ μέρους του «Πελάτη» αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων.

5.2 Οι κατωτέρω όροι παραδόσεως των εμπορευμάτων είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί. Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στην υποδειχθείσα από τον πελάτη διεύθυνση. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν πάντα τον πελάτη.

5.3 Τυχόν αναφερόμενες πιθανές ημερομηνίες παραδόσεως θα παραμένουν μη δεσμευτικές εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς οτιδήποτε αντίθετο.

5.4 Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται μέσω αποστολής από τον χώρο αποθεμάτων της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.»  στην διεύθυνση την οποία υποδεικνύει ο «Πελάτης», η οποία και θα αναγράφεται στα εκδιδόμενα για την συγκεκριμένη πώληση παραστατικά και στοιχεία της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.». Η υποδειχθείσα κατά τα ως άνω διεύθυνση δεν θα δύναται να μεταβληθεί όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται καθ΄ οδόν για τον τελικό τους προορισμό.

5.5 Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Πελάτης» παραβιάσει τις υποχρεώσεις του οι οποίες πηγάζουν από την σύμβαση πωλήσεως ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν συνεργάζεται με την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δικές της  υποχρεώσεις από την πώληση (π.χ. σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής), η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» δικαιούται να υπαναχωρήσει από την εκτέλεση του μέρους της παραγγελίας το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα ως άνω δεν θίγουν το δικαίωμα της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.»  να απαιτήσει αποζημίωση για την μη εκπλήρωση ή την πλημμελή εκπλήρωση της συμβάσεως ή αποζημίωση αντί της παροχής.

5.6 Στα εμπορεύματα προς παράδοση, τα οποία δεν κατασκευάζονται από την ίδια την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», η τελευταία θα ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοσή τους στον «Πελάτη», μόνον σε περίπτωση κατά την οποία η μη προσήκουσα ή εκπρόθεσμη παράδοση ή και η μη παράδοση οφείλεται σε υπαιτιότητά της.

5.7 Δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ του «Πελάτη» και της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», η φύλαξη υλικών, τα οποία ο πρώτος έχει παραγγείλει από την τελευταία, στις αποθήκες της, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.

5.8 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων (εκτέλεση παραγγελιών, παράδοση κ.λπ.), οφειλόμενες σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικώς οι κυβερνητικές πράξεις και ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Υπηρεσιών, οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, οι ενέργειες και πράξεις του «Πελάτη», οι διακοπές στις συγκοινωνίες, οι γενικές απεργίες ή ανταπεργίες, η αδυναμία αποκτήσεως εργατικού δυναμικού ή πρώτων υλών, καθώς και κάθε γεγονός το οποίο είναι αντικειμενικά αναπόφευκτο, απρόβλεπτο και πέρα από τον έλεγχο της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.». Σε περίπτωση αδυναμίας της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» να προβεί σε πλήρη ή μερική εκτέλεση της συμβατικής παροχής λόγω ανυπαίτιας αδυναμίας κατά τα ανωτέρω, η τελευταία έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ολικώς ή μερικώς και/ή να ακυρώσει τις παραγγελίες, χωρίς υποχρέωση καταβολής  αποζημιώσεως στον «Πελάτη». Τα ως άνω ισχύουν και σε  περίπτωση κατά την οποία οι προαναφερθείσες καταστάσεις συντρέξουν και στο πρόσωπο κάποιου προμηθευτή της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.».

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

6.1 Επιστροφές εμπορευμάτων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» και αποκλειστικώς εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αγοράς των.

6.2 Όλα τα εμπορεύματα προς επιστροφή θα γίνονται δεκτά μόνον εφ' όσον βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία αγοράσθηκαν.

6.3 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» δεν δέχεται επιστροφές εμπορευμάτων, τα οποία παραγγέλθηκαν από το εξωτερικό ειδικώς κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας του «Πελάτη».

6.4 Όλα τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα, εφ' όσον αγοράσθηκαν από επιτηδευματίες θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Δελτίο Αποστολής - Επιστροφή. Για επιστροφές εμπορευμάτων αγορασθέντων από ιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζεται η απόδειξη αγοράς των.

6.5 Τα έξοδα για την επιστροφή εμπορευμάτων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», επιβαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον αποστολέα - «Πελάτη».

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

7.1 Εγγυήσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν οι προμηθευτές μας μέσω δηλώσεων εγγυήσεως ή σε άλλου είδους έγγραφα σχετικά με το προϊόν δεν δεσμεύουν την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.». Είναι δεσμευτικές αποκλειστικώς για τον προμηθευτή ο οποίος δήλωσε ότι παρέχει την εγγύηση.

7.2 Εάν το παραδοθέν εμπόρευμα παρουσιάζει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει κάποια συμφωνηθείσα ιδιότητα, η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» έχει το δικαίωμα κατ΄ επιλογήν της, εντός εύλογης προθεσμίας και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη, είτε να άρει το πραγματικό ελάττωμα/την έλλειψη συμφωνηθείσας ιδιότητας, είτε να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου το εμπόρευμα.

7.3 Για να ισχύει η εγγύηση στις δεξαμενές που κατασκευάζονται απο την ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες χρήσης:

  1. ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΣΟ ΣΤΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΛΑΤΗ.
  2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΔΡΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ & ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΗ, ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ Ή ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΤΟΙΧΟ.
  3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, Ή ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΩΡΕΣ.
  4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
  5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.
  6. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ= 1gr/cm3. ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ.
  7. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
  8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΜΑΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ( Π.Χ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑΣ) ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΝΟ. Ο ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΑΦΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ-ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.  ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗ&ΣΥΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ±5%, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
  9. ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΓΚΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΥΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΜΕΤΡΗΣΗ. Η ΑΝΟΧΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ±3% ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ASTM D1998 – 21. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
  10. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 10 ΕΤΩΝ. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ NATURAL ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 5 ΕΤΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.

8. ΕΥΘΥΝΗ

8.1 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» θα ευθύνεται έναντι του «Πελάτη» μόνον για άμεσες και μη προβλέψιμες ζημίες σε περίπτωση βαριάς αμέλειας εκ μέρους των στελεχών της, των προστηθέντων της ή των βοηθών εκπληρώσεώς της.

8.2 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» δεν ευθύνεται έναντι του «Πελάτη», ή οιουδήποτε τρίτου προσώπου (π.χ. προστηθέντος, βοηθού εκπληρώσεως κ.λπ.) το οποίο ενεργεί εντός του κύκλου συμφερόντων του «Πελάτη», ή κατ' εντολή του ή για λογαριασμό του, για ζημίες υλικές ή μη, οι οποίες είναι δυνατόν να επέλθουν στην ζωή, την σωματική ακεραιότητα ή την υγεία οιουδήποτε από τα ως άνω πρόσωπα και οι οποίες οφείλονται σε εσφαλμένη, μη ενδεδειγμένη ή ακατάλληλη εγκατάσταση, σύνδεση, συναρμολόγηση, εφαρμογή ή λειτουργία των αγορασθέντων υλικών από τον ίδιο τον «Πελάτη» ή από κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα.

9. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και /ή την ερμηνεία της παρούσας συμβάσεως πωλήσεως, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει μεταξύ των μερών θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων Λιβαδειάς.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η ως άνω επιχείρησή μας θα αναζητήσει στα αρχεία αθέτησης υποχρεώσεων, υποθηκών Προσημειώσεων και στοιχείων εταιρειών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ της Τειρεσίας ΑΕ, οδός Αλαμάνας αρ.2,15125 Μαρούσι,τηλ.2103676700 (υπεύθυνος επεξεργασίας) μέσω του συστήματος ΤΣΕΚ τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας και τελικά την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας συναλλαγών, αλλά και της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας. Ο πελάτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση της ανωτέρω ενημέρωσης, καθώς και της αναλυτικής ενημέρωσης για τα δεδομένα που δύναται να αντληθούν, τις πηγές των δεδομένων, το σκοπό της διαβίβασης, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη ηλεκτρονικά στο site της Τειρεσίας ΑΕ στη διεύθυνση: www.tiresias.gr

11. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε από τους παρόντες γενικούς όρους ήθελε τυχόν κριθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί σε αυτούς.

Τυχόν παράλειψη της «Εταιρείας» να μην ασκήσει οιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά της, δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ή να θεωρηθεί ως τροποποίηση των παρόντων γενικών όρων ή ως παραίτησή της από τα προβλεπόμενα με αυτούς δικαιώματα.