ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗ Α.Β.Ε.Ε. ROTOSAL
6ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς - Λαμίας, Λιβαδειά

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Βασικές Έννοιες  – Γ.Ο.Σ -Ε.Ο.Σ          

1. Όλες οι συναλλαγές της εταιρίας «ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με τους πελάτες της διέπονται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) και από τους Ειδικού Όρους Συναλλαγών (ΕΟΣ).

2.Ως Πελάτης, νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, που συμβάλλεται με την ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών.

3.Οι ΓΟΣ ισχύουν σε κάθε συναλλαγή της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την προμήθεια, κατασκευή, πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για την εκπλήρωση των σκοπών της.

4.Οι ΕΟΣ κατισχύουν των ΓΟΣ και δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους, μόνο όταν συμφωνούνται εγγράφως με τον πελάτη και μόνο για συγκεκριμένη συναλλαγή. Η κατάρτιση και συνομολόγηση των ΕΟΣ γίνεται εγγράφως είτε με την υπογραφή επιμέρους εγγράφων συμβάσεων, είτε/και με την έγγραφη αποδοχή από τον πελάτη προσφοράς της πωλήτριας είτε/και με την έγγραφη επιβεβαίωση παραγγελίας από την πωλήτρια. Όροι που δεν έχουν εγγράφως συμφωνηθεί με τους ανωτέρω τρόπους, δεν υποχρεώνουν την πωλήτρια, δεν έχουν νομική ισχύ και δεν παράγουν νομικό αποτέλεσμα.

5.Οι παρόντες ΓΟΣ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. . Οι όροι αυτοί ισχύουν σε κάθε σύμβαση πώλησης μεταξύ πωλήτριας και αγοραστή, θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου που εκδίδεται για κάθε πώληση και υπερισχύουν έναντι παντός άλλου (ακόμα και όρων προμηθειών του αγοραστή). Αποκλίσεις ή τροποποιήσεις χωρούν μόνον αν συνομολογηθούν εγγράφως. Τοποθέτηση παραγγελίας από κάθε αγοραστή, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Κάθε από μέρους του πελάτη αποδοχή προσφοράς ή ανάθεση παραγγελίας για προμήθεια αγαθών είτε για παροχή υπηρεσιών (ανεξαρτήτως φύσεως, αντικειμένου, αξίας κοκ) υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των ΓΟΣ και τους αποδέχεται. Σε κάθε παραστατικό της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. γίνεται σαφής αναφορά και παραπομπής στους παρόντες ΓΟΣ ως κάτωθι:

6.« Πωλήσεις, προσφορές, παραγγελίες και πάσης φύσεως συμφωνίες, που εκτελούνται από την ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. υπόκεινται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γ.Ο.Σ) οι οποίοι είναι δημοσιευμένοι και διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της https://rotosal.gr/γενικοι-οροι-συναλλαγων/  . Κατόπιν αιτήσεως  σας, θα σας αποστείλουμε ένα αντίγραφο.  Οι Γ.Ο.Σ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου προσφοράς, παραγγελίας, τιμολογίου κ.ο.κ της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σε κάθε περίπτωση, θα θεωρούνται  ότι έχουν γίνει  δεκτοί από τον αντισυμβαλλόμενο με  μόνη την αποδοχή των αντίστοιχων εγγράφων και παραστατικών, εφόσον γίνεται επ΄αυτών ρητή παραπομπή στους Γ.Ο.Σ και στην διαδικτυακή τους διεύθυνση

1.ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πωλήσεως εμπορευμάτων της ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο: «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μόνη η υποβολή παραγγελίας προς την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον «Πελάτη» των παρόντων γενικών όρων. Η ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή αντίθετους στους παρόντες όρους του «Πελάτη».

1.2 Όλα τα εκτυπωμένα έγραφα εκ του μηχανογραφικού συστήματος της Εταιρείας «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» (όπως η επιβεβαίωση παραγγελίας, καρτέλες κινήσεως λογαριασμών, η υπενθύμιση οφειλών) είναι έγκυρες και δεσμευτικές ακόμη και αν δεν φέρουν σφραγίδα και υπογραφή.

1.3 Η οφειλή του «Πελάτη» προς την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» αποδεικνύεται και από απόσπασμα το οποίο θα εξάγει η ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε. από τα εμπορικά της βιβλία και το οποίο θα εμφανίζει την κίνηση της καρτέλας του «Πελάτη» και το συνολικώς οφειλόμενο από αυτόν ποσόν. Ο «Πελάτης» αναγνωρίζει από τώρα την πλήρη αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων και των αντιγράφων από τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας. Τα παραπάνω αποσπάσματα ή αντίγραφα θα εκδίδονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή εκπρόσωπο της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» και ο «Πελάτης» αναγνωρίζει ότι αυτά αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη των απαιτήσεων της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» κατά της οποίας, όμως, θα επιτρέπεται ανταπόδειξη.

1.4 Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Πελάτης» αρνηθεί την αγορά εμπορευμάτων, τα οποία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για λογαριασμό του και κατόπιν ειδικής παραγγελίας, η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» έχει δικαίωμα να παρακρατήσει την προκαταβολή η οποία καταβλήθηκε από τον «Πελάτη» για την συγκεκριμένη ειδική παραγγελία.

2. ΤΙΜΗ

2.1 Ο τιμοκατάλογος των προϊόντων, τα οποία εμπορεύεται η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», υπόκειται σε εκ μέρους της μονομερείς τροποποιήσεις άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως προειδοποιήσεως.

2.2 Για παραγγελίες, για τις οποίες δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων καμία τιμή, ισχύουν οι εκάστοτε τιμές του τιμοκαταλόγου τής «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» κατά την ημέρα παραδόσεως.

3. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1 Οι λογαριασμοί των «Πελατών» της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» πρέπει να εξοφλούνται βάσει συγκεκριμένης συμφωνίας, η οποία συνάπτεται εγγράφως κατά την έναρξη της συνεργασίας.

3.2 Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικώς και μόνον με μετρητά, με κατάθεση ή έμβασμα σε λογαριασμό καθ' υπόδειξη της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» και με τραπεζικές επιταγές. Οι συναλλαγματικές και τα γραμμάτια δεν αποτελούν προσήκοντα τρόπο καταβολής και ως εκ τούτου κατ' αρχήν δεν γίνονται δεκτά.

3.3 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» έχει δικαίωμα διακοπής ή αρνήσεως αποστολής των εμπορευμάτων του πελάτη εφ' όσον δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα από την επομένη της εκάστοτε ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής, παραιτουμένου του «Πελάτη» από κάθε δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.

3.4 Σε περίπτωση καθυστερήσεως της πληρωμής, υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας βάσει του νόμιμου επιτοκίου, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται αρμοδίως (π.χ. βάσει των εκάστοτε Π.Δ.Τ.Ε. ή Π.Υ.Σ.).

3.5 Σε περίπτωση πληρωμής ή καταβολής εκ μέρους του «Πελάτη» νωρίτερα από την εκάστοτε συμφωνηθείσα προθεσμία, η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» θα παρέχει, κατά την απόλυτη προς τούτο κρίση της, ειδική έκπτωση, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας κλίμακας εκπτώσεων της εταιρείας.

3.6 Όλα τα παραστατικά που εκδίδονται από την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» για λογαριασμό του «Πελάτη» (ενδεικτικώς τιμολόγια και δελτία αποστολής), θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και ολογράφως το ονοματεπώνυμο του προσώπου, το οποίο δικαιούται νομίμως να τα υπογράψει, καθώς και την σφραγίδα του νομικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων ή της επιχειρήσεως στο όνομα των οποίων τυχόν έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων από τρίτο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει υποδειχθεί από τον «Πελάτη», είτε δρα εντός της επιχειρήσεως του «Πελάτη» ή σε τόπο παραδόσεως ή παραλαβής των εμπορευμάτων, τον οποίο υπέδειξε ο τελευταίος, η υπογραφή του τρίτου αυτού παραλήπτη, ακόμη και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων (αναγραφή ολογράφως του ονοματεπωνύμου, σφραγίδα), θα θεωρείται, ότι έχει τεθεί από πρόσωπο το οποίο έχει την προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα του «Πελάτη» και ότι το πρόσωπο αυτό δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό του «Πελάτη». Ως εκ τούτου, τα ούτως υπογεγραμμένα παραστατικά θα αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη, ιδίως ως προς την παραλαβή των εμπορευμάτων.

3.7 Για τις πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται εκ μέρους του «Πελάτη» μέσω καταθέσεως ή εμβάσματος, τα πάσης φύσεως έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής επιβαρύνουν τον «Πελάτη».

4. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

4.1 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» διατηρεί την κυριότητα όλων των πωληθέντων και παραδοθέντων εμπορευμάτων, προϊόντων και υλικών μέχρι την εκ μέρους του «Πελάτη» πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών ποσών, εξόδων και δαπανών που τυχόν τον βαρύνουν (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού κλπ.). Ο «Πελάτης» υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, τα οποία απαιτούνται, προκειμένου να διατηρείται αναγνωρίσιμη η ταυτότητα όλων των πωληθέντων και παραδοθέντων εμπορευμάτων, ως προερχομένων από την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε., ώστε να καθίσταται περαιτέρω εφικτή η ανάκτηση αυτών, ή του τιμήματός τους, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο, από την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» σε περίπτωση μη εξοφλήσεως του τιμήματός τους και των τυχόν εξόδων από τον «Πελάτη».

4.2 Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του «Πελάτη» και κυρίως επί καθυστερήσεως της πληρωμής, η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει από αυτόν τα εμπορεύματα, ασκώντας τα δικαιώματά της από την κυριότητα, δίχως προηγουμένως να προβεί σε δήλωση υπαναχωρήσεως από την σύμβαση. Η υπαναχώρηση από την πώληση ενός εκάστου εμπορεύματος θα θεωρείται τελεσθείσα μόνον εφ' όσον, και μόνον για όσα από, τα εμπορεύματα ευρεθούν και ανακτηθούν από την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», ενώ για τα λοιπά μη ανευρεθέντα ή ανακτηθέντα πράγματα, θα εξακολουθεί να διατηρεί άπαντα τα δικαιώματά της από την πώληση. Αντιστρόφως, η καθ' οιονδήποτε τρόπο άσκηση ή επιδίωξη της ικανοποιήσεως εκ μέρους της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» των δικαιωμάτων της από την σύμβαση της πωλήσεως, σε καμιά περίπτωση δεν θα θεωρείται παραίτηση από τα δικαιώματά της, τα οποία απορρέουν από την κυριότητα εφ' ενός εκάστου εμπορεύματος, τα οποία (δικαιώματα) θα εξακολουθεί να δικαιούται να ικανοποιήσει στο μέτρο κατά το οποίο η ικανοποίηση των αξιώσεών της από την πώληση δεν θα είναι πλήρης. Ο αλληλοαποκλεισμός των δικαιωμάτων από την σύμβαση και την κυριότητα θα ισχύει μόνον εφ' όσον και μόνον καθ΄ όσον πραγματωθεί η ικανοποίηση δικαιώματος της μίας ή της άλλης κατηγορίας, χωρίς να αρκεί για τον αλληλοαποκλεισμό αυτόν η απλή άσκηση οιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων αυτών.

5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

5.1 Οι παραγγελίες εμπορευμάτων εκ μέρους του «Πελάτη» υποβάλλονται προς την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» με κάθε έγγραφο και/ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας (fax, telex, e-mail) που αυτή θα εγκρίνει. Οι υποβληθείσες παραγγελίες  εμπορευμάτων τελούν υπό την ρητή προϋπόθεση της αποδοχής τους από την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.». Η διενέργεια και υποβολή παραγγελίας με τους αναφερόμενους στον παρόντα όρο συνιστά ανεπιφύλακτη εκ μέρους του «Πελάτη» αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων.

5.2 Οι κατωτέρω όροι παραδόσεως των εμπορευμάτων είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί. Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στην υποδειχθείσα από τον πελάτη διεύθυνση. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν πάντα τον πελάτη.

5.3 Τυχόν αναφερόμενες πιθανές ημερομηνίες παραδόσεως θα παραμένουν μη δεσμευτικές εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς οτιδήποτε αντίθετο.

5.4 Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται μέσω αποστολής από τον χώρο αποθεμάτων της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.»  στην διεύθυνση την οποία υποδεικνύει ο «Πελάτης», η οποία και θα αναγράφεται στα εκδιδόμενα για την συγκεκριμένη πώληση παραστατικά και στοιχεία της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.». Η υποδειχθείσα κατά τα ως άνω διεύθυνση δεν θα δύναται να μεταβληθεί όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται καθ΄ οδόν για τον τελικό τους προορισμό.

5.5 Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Πελάτης» παραβιάσει τις υποχρεώσεις του οι οποίες πηγάζουν από την σύμβαση πωλήσεως ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν συνεργάζεται με την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δικές της  υποχρεώσεις από την πώληση (π.χ. σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής), η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» δικαιούται να υπαναχωρήσει από την εκτέλεση του μέρους της παραγγελίας το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα ως άνω δεν θίγουν το δικαίωμα της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.»  να απαιτήσει αποζημίωση για την μη εκπλήρωση ή την πλημμελή εκπλήρωση της συμβάσεως ή αποζημίωση αντί της παροχής.

5.6 Στα εμπορεύματα προς παράδοση, τα οποία δεν κατασκευάζονται από την ίδια την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», η τελευταία θα ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοσή τους στον «Πελάτη», μόνον σε περίπτωση κατά την οποία η μη προσήκουσα ή εκπρόθεσμη παράδοση ή και η μη παράδοση οφείλεται σε υπαιτιότητά της.

5.7 Δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ του «Πελάτη» και της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», η φύλαξη υλικών, τα οποία ο πρώτος έχει παραγγείλει από την τελευταία, στις αποθήκες της, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.

5.8 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων (εκτέλεση παραγγελιών, παράδοση κ.λπ.), οφειλόμενες σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικώς οι κυβερνητικές πράξεις και ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Υπηρεσιών, οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, οι ενέργειες και πράξεις του «Πελάτη», οι διακοπές στις συγκοινωνίες, οι γενικές απεργίες ή ανταπεργίες, η αδυναμία αποκτήσεως εργατικού δυναμικού ή πρώτων υλών, καθώς και κάθε γεγονός το οποίο είναι αντικειμενικά αναπόφευκτο, απρόβλεπτο και πέρα από τον έλεγχο της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.». Σε περίπτωση αδυναμίας της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» να προβεί σε πλήρη ή μερική εκτέλεση της συμβατικής παροχής λόγω ανυπαίτιας αδυναμίας κατά τα ανωτέρω, η τελευταία έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ολικώς ή μερικώς και/ή να ακυρώσει τις παραγγελίες, χωρίς υποχρέωση καταβολής  αποζημιώσεως στον «Πελάτη». Τα ως άνω ισχύουν και σε  περίπτωση κατά την οποία οι προαναφερθείσες καταστάσεις συντρέξουν και στο πρόσωπο κάποιου προμηθευτή της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.».

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

6.1 Επιστροφές εμπορευμάτων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» και αποκλειστικώς εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αγοράς των.

6.2 Όλα τα εμπορεύματα προς επιστροφή θα γίνονται δεκτά μόνον εφ' όσον βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία αγοράσθηκαν.

6.3 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» δεν δέχεται επιστροφές εμπορευμάτων, τα οποία παραγγέλθηκαν από το εξωτερικό ειδικώς κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας του «Πελάτη».

6.4 Όλα τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα, εφ' όσον αγοράσθηκαν από επιτηδευματίες θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Δελτίο Αποστολής - Επιστροφή. Για επιστροφές εμπορευμάτων αγορασθέντων από ιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζεται η απόδειξη αγοράς των.

6.5 Τα έξοδα για την επιστροφή εμπορευμάτων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.», επιβαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον αποστολέα - «Πελάτη».

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

7.1 Εγγυήσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν οι προμηθευτές μας μέσω δηλώσεων εγγυήσεως ή σε άλλου είδους έγγραφα σχετικά με το προϊόν δεν δεσμεύουν την «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.». Είναι δεσμευτικές αποκλειστικώς για τον προμηθευτή ο οποίος δήλωσε ότι παρέχει την εγγύηση.

7.2 Εάν το παραδοθέν εμπόρευμα παρουσιάζει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει κάποια συμφωνηθείσα ιδιότητα, η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» έχει το δικαίωμα κατ΄ επιλογήν της, εντός εύλογης προθεσμίας και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη, είτε να άρει το πραγματικό ελάττωμα/την έλλειψη συμφωνηθείσας ιδιότητας, είτε να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου το εμπόρευμα.

7.3 Για να ισχύει η εγγύηση στις δεξαμενές που κατασκευάζονται απο την ΣΥΡΜΟΣ-ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες χρήσης:

 1. ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΣΟ ΣΤΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΛΑΤΗ.
 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΔΡΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ & ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΗ, ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ Ή ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΤΟΙΧΟ.
 3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, Ή ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΩΡΕΣ.
 4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
 5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.
 6. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ= 1gr/cm3. ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ.
 7. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
 8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΜΑΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ( Π.Χ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑΣ) ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΝΟ. Ο ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΑΦΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ-ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.  ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗ&ΣΥΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ±5%, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
 9. ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΓΚΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΥΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΜΕΤΡΗΣΗ. Η ΑΝΟΧΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ±3% ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ASTM D1998 – 21. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
 10. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 10 ΕΤΩΝ. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ NATURAL ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 5 ΕΤΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.

8. ΕΥΘΥΝΗ

8.1 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» θα ευθύνεται έναντι του «Πελάτη» μόνον για άμεσες και μη προβλέψιμες ζημίες σε περίπτωση βαριάς αμέλειας εκ μέρους των στελεχών της, των προστηθέντων της ή των βοηθών εκπληρώσεώς της.

8.2 Η «ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε.» δεν ευθύνεται έναντι του «Πελάτη», ή οιουδήποτε τρίτου προσώπου (π.χ. προστηθέντος, βοηθού εκπληρώσεως κ.λπ.) το οποίο ενεργεί εντός του κύκλου συμφερόντων του «Πελάτη», ή κατ' εντολή του ή για λογαριασμό του, για ζημίες υλικές ή μη, οι οποίες είναι δυνατόν να επέλθουν στην ζωή, την σωματική ακεραιότητα ή την υγεία οιουδήποτε από τα ως άνω πρόσωπα και οι οποίες οφείλονται σε εσφαλμένη, μη ενδεδειγμένη ή ακατάλληλη εγκατάσταση, σύνδεση, συναρμολόγηση, εφαρμογή ή λειτουργία των αγορασθέντων υλικών από τον ίδιο τον «Πελάτη» ή από κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα.

9. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και /ή την ερμηνεία της παρούσας συμβάσεως πωλήσεως, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει μεταξύ των μερών θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων Λιβαδειάς.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η ως άνω επιχείρησή μας θα αναζητήσει στα αρχεία αθέτησης υποχρεώσεων, υποθηκών Προσημειώσεων και στοιχείων εταιρειών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ της Τειρεσίας ΑΕ, οδός Αλαμάνας αρ.2,15125 Μαρούσι,τηλ.2103676700 (υπεύθυνος επεξεργασίας) μέσω του συστήματος ΤΣΕΚ τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας και τελικά την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας συναλλαγών, αλλά και της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας. Ο πελάτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση της ανωτέρω ενημέρωσης, καθώς και της αναλυτικής ενημέρωσης για τα δεδομένα που δύναται να αντληθούν, τις πηγές των δεδομένων, το σκοπό της διαβίβασης, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη ηλεκτρονικά στο site της Τειρεσίας ΑΕ στη διεύθυνση: www.tiresias.gr

11. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε από τους παρόντες γενικούς όρους ήθελε τυχόν κριθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί σε αυτούς.

Τυχόν παράλειψη της «Εταιρείας» να μην ασκήσει οιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά της, δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ή να θεωρηθεί ως τροποποίηση των παρόντων γενικών όρων ή ως παραίτησή της από τα προβλεπόμενα με αυτούς δικαιώματα.

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε απολύτως απαραίτητα cookies, cookies ανάλυσης, cookies λειτουργικότητας και διαφημιστικά cookies. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι είτε δικά μας είτε τρίτων μερών. View more
Cookies settings
Συμφωνώ
Δεν συμφωνώ
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Πολιτική απορρήτου – προστασίας δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα rotosal.gr και τη επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την ROTOSAL. Η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR, Ε.Ε. 2016/679). Ο GDPR δημιουργεί νέα δικαιώματα για τα άτομα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που διέπονταν υπό την οδηγία 95/46/EΚ.
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο
 • Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς
 • Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου απαραίτητο, επικαιροποιημένα
 • Προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά επεξεργάζονται, διαγράφονται ή διορθώνονται
 • Προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο ασφαλή
 • Προσωπικά δεδομένα δε θα μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός από όταν είναι απαραίτητο για να προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας
 • Υποκείμενα δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή σε ένσταση στην επεξεργασία όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας
Γενικά Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί οικειοθελώς από τους χρήστες της ιστοσελίδας rotosal.gr, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τη ROTOSAL και να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών και χρηστών. Η ROTOSAL δε διανέμει σε τρίτους τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας rotosal.gr Συγκέντρωση πληροφοριών Η ιστοσελίδα rotosal.gr σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να τον επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους και χωρίς να χρειάζεται να δίνουν προσωπικά δεδομένα εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι. Ζητείται από τους επισκέπτες του ιστοτόπου, να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να στείλουν μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Επεξεργασία των πληροφοριών Η ιστοσελίδα rotosal.gr συλλέγει τους παρακάτω τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:
 • Στοιχεία που ο χρήστης δίνει όταν χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας.
Η rotosal.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνετε κατά τη διάρκεια της χρήσης της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημα σας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την ROTOSAL στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rotosal.gr Πρόσβαση στις πληροφορίες Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να είναι προσβάσιμα από τους διαχειριστές της ROTOSAL. Σε καμία άλλη περίπτωση η ROTOSAL δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί νομικά. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι δύναται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση, και η απόκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας συναίνεση. Cookies Η rotosal.gr χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους. Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο διαδικτυακός τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες που κάνετε εσείς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να μπλοκάρει τα cookies ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά, αλλά μετά, ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού τόπου δεν θα λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Cookies ανάλυσης Τα cookies ανάλυσης μaς δίνουν τη δυνατότητα να μετράμε την επισκεψιμότητα και τις πηγές της στον διαδικτυακό τόπο μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε την απόδοσή του. Επίσης μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες κινούνται μέσα στον διαδικτυακό τόπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου ανώνυμες. Εάν δεν επιτρέψετε στα cookies να είναι ενεργά, δεν θα ξέρετε πότε επισκεφτήκατε τον διαδικτυακό τόπο μας και δεν θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις επιδόσεις του. Cookies λειτουργικότητας Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον διαδικτυακό τόπο να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά. Διαφημιστικά cookies Τα διαφημιστικά cookies ορίζονται στον διαδικτυακό τόπο μας από  τρίτες εταιρείες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας, ώστε εμείς να μπορούμε να σας δείξουμε σχετικές διαφημίσεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα άμεσα, αλλά βασίζονται στη μοναδική αναγνώριση του browser σας και της συσκευής με την οποία συνδέεστε στο διαδίκτυο. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, οι διαφημίσεις που θα βλέπετε θα είναι λιγότερο στοχευμένες. Cookies τρίτων μέρων (third-party cookies) Ορισμένα τρίτα μέρη επίσης τοποθετούν cookies στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη. Τα εν λόγω τρίτα μέρη, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες από τα cookies στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
Ονομασία cookies Πάροχοςcookies Σκοπός Αναλυτικές πληροφορίες
Cookies που τα ονόματά τους ξεκινούν από _ut* και _ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _ga_exp,_gac_*. Google Analytics, Google AdWords, Google DoubleClick, Google Optimize Πρόκειται για web analytics cookies τα οποία παρέχει η Google Inc. Χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου από τους επισκέπτες. Χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία για να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον δικτυακό τόπο μας. Επίσης τα cookies αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν επιθυμητή και προσωποποιημένη διαφημιστική εμπειρία στον κάθε χρήστη. Για να μάθετε πώς χρησιμοποιεί η Google τα cookies και τις επιπλέον πληροφορίες που συλλέγει μέσω του δικτυακού τόπου μας, διαβάστε την πολιτική απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics και DoubleClick/AdWords.Εάν δεν θέλετε η Google να συλλέγει αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοopt-out plugin.Λειτουργεί στους περισσότερους browser.
act, c_user, datr, fr. Facebook Το Facebook συλλέγει πληροφορίες για τον επισκέπτη για να προσφέρει προσωποποιημένη διαφήμιση και στατιστικά στοιχεία για τις ενέργειες του επισκέπτη στον δικτυακό τόπο. Ενημερωθείτε για την Πολιτική cookies του Facebook.
wp*wordpress* Rotosal Αυτά τα cookies δημιουργούνται από τον δικτυακό τόπο της Rotosal. Τα χρησιμοποιούμε για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων κίνησης των επισκεπτών του δικτυακού τόπου μας. Επίσης τα χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τη διαφημιστική εμπειρία των επισκεπτών μας. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν οποιονδήποτε χρήστη.
Πώς να ελέγχετε τα cookies Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες. Τροποποίηση και διαγραφή πληροφοριών Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η rotosal.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με τη rotosal.gr μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rotosal.gr . Ασφάλεια Η rotosal.gr κάνει ότι είναι δυνατό όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας έχοντας υιοθετήσει διαδικασίες για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα ή παρέχουν τηλεφωνικά. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, κακή χρήση ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας στην rotosal.gr είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer) για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν απόσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Οι φυλλομετρητές (browsers) Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα rotosal.gr. Ιστοσελίδες τρίτων Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα rotosal.gr και δεν καλύπτει τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και, συνεπώς, τις πληροφορίες που συλλέγουν τα μέρη που κατέχουν και ελέγχουν τις εν λόγω ιστοσελίδες, ή τη χρήση των cookies τους. Ποτέ δεν πουλήσουμε ή δεν θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα άτομο ή οργανισμό, εκτός αν απαιτείται από το νόμο για τη διερεύνηση παράνομων ή εγκληματικών ενεργειών, την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων ή την υπεράσπιση οποιασδήποτε νομικής αξίωσης ή άλλως. Ανανέωση και αλλαγές Η rotosal.gr ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες με συνέπεια να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, η ROTOSAL δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας από τη μεριά του χρήστη. Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας  παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία, να σας επιτρέψουμε να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες ή να αφαιρέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία κατόπιν αιτήματός σας, εφόσον δεν απαιτείται για αυθεντικούς επιχειρηματικούς ή νομικούς σκοπούς. Μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητης τεχνικής  προσπάθειας ή θα ήταν εξαιρετικά ανέφικτη, δεν θα θέλαμε να θέσουμε σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή των άλλων ή να απαιτήσουμε πρόσβαση που κανονικά δεν είναι απαραίτητη. Όταν παρέχουμε πρόσβαση στα  προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς τροποποίησης, διόρθωσης, αφαίρεσης ή παράδοσης, η εταιρεία μας  το πράττει δωρεάν, εκτός εάν αυτό απαιτεί αδικαιολόγητη προσπάθεια. Για να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με info@rotosal.gr Μετά το αίτημα σας θα λάβετε email επιβεβαίωσης στο email που δηλώσατε προς διαγραφή στοιχείων ώστε να επιβεβαιώσετε την ενέργεια αυτή . Θα αφαιρέσουμε όλες τις πληροφορίες σας το συντομότερο δυνατό ή στον χρόνο που θα αναφέρεται στο email επιβεβαίωσης της εταιρείας μας . Αποδοχή όρων Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα rotosal.gr αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους χρήσης.

Save settings
Cookies settings